Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 4 odst. 1 písm. e) pro strážníky podmínku dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou zákona o Policii České republiky (dále jen “změnový zákon“), stanoví v třetí části, čl. VI., bodu 2 : „Strážník, který je v pracovním poměru k obci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a nedosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou, je povinen tuto podmínku splnit do 31. prosince 2015. To neplatí, pokud strážník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dosáhl věku 45 let, třikrát úspěšně absolvoval zkoušku z odborné způsobilosti před zkušební komisí ministerstva a obec je držitelem platného osvědčení strážníka.“

Z tohoto ustanovení vyplývá, že strážník, kterému bylo ke dni 2. ledna 2009 (den následující po nabytí účinnosti změnového zákona) 45 let a ke stejnému datu složil 3 zkoušky z odborné způsobilosti před zkušební komisí Ministerstva vnitra, nemusí již získat středoškolské vzdělání zakončené maturitou. U těchto zaměstnanců obce je předpoklad, že nedostatek vzdělání je nahrazen dlouhodobou profesní zkušeností a opakovaným složením zkoušek z odborné způsobilosti před zkušební komisí Ministerstva vnitra. Všichni ostatní strážníci, kteří nemají maturitu či nesplňují výše uvedené podmínky, si musí vzdělání doplnit do 31.12. 2015. Pokud tak neučiní do uvedeného termínu, přestávají být dnem 1. ledna 2016 strážníky