Co jsou to exekuce?

Se slovem exekuce je spojeno mnoho mýtů a polopravd. Proč vlastně existují, kdy vznikly a k čemu jsou dobré?

Vyjasnění pojmů

Samotné slovo exekuce znamená „výkon rozhodnutí“ a v dřívějších dobách bylo spojováno spíše s výkonem trestu (exekutorem byl kat). Dnes se exekucí (ve smyslu právním) rozumí zejména ochrana práv a majetku věřitele vůči dlužníkovi, která vždy musí být nařízena soudem či jinou patřičnou právní instancí. Exekuční řízení provádí exekutor a (ať se nám to líbí nebo ne) jeho úkolem není jakkoliv soudní rozhodnutí prozkoumávat či dokonce jej zpochybňovat, ale co nejlépe se postarat o ochranu nároků věřitele.

Samotný exekutor je státem jmenovaná fyzická osoba pověřená exekutorským úřadem (dle č. 120/2001 Sb., exekučního řádu), která za úplatu provádí exekuční činnost.V České republice se jedná o tzv. svobodné povolání a exekutor má při vykonávání své činnosti statut veřejného činitele. Exekutor má také nárok na vymáhání své odměny po dlužníkovi, která může činit až 15% z celkových nákladů exekuce.

Exekuční řízení

Exekuční řízení zahajuje tzv. exekuční titul. Tím je většinou právoplatné rozhodnutí soudu či rozsudek nebo tzv. platební rozkaz. Exekutor má řadu pravomocí – může kontrolovat stav vašich financí, kvůli soupisu či zabavení majetku dokonce vstoupit do vašeho bytu (a za asistence police a zámečníka i v případě, že sami nejste doma).

Ani on však není všemocný a nemůže dlužníka připravit o všechno. Dle zákona, ho nesmí zbavit ničeho, co je pro něj či jeho rodinu nezbytně nutné a také například v případě nařízených srážek ze mzdy nesmí sáhnout na životní minimum.

Může se to týkat i mě?

Bylo by velkým omylem myslet si, že pokuta v MHD či nezaplacení banální stokorunové složenky nemůže vyústit v exekuční řízení. Právě naopak. Velká část exekucí se vede právě vůči dlužníkům s takto malými pohledávkami – a je nutné si uvědomit, že celkové náklady na exekuci spolu s případným penále za pozdní platbu mohou navýšit původní dluh do astronomických výšin. Zřejmě mediálně nejznámější je případ z roku 2009, kdy podnikatelce z Pardubic nařídil soud exekuci kvůli neuhrazené položce – 35 haléřů. Exekutor jí na čas odstavil majetek v hodnotě kolem čtyřiceti milionů a náklady exekučního řízení se vyšplhaly na 20.000 korun.

Exekutorská komora uvádí, že s exekucí se setká až pět procent obyvatel České republiky, celkový počet řízení v roce 2010 přesáhl jeden milion. I proto platí – zbytečně se nezadlužujme a když už – plaťme si své dluhy včas. Vyhneme se problémům, jejichž konečné důsledky si často ani neumíme předem představit…