Tímto bych vás chtěl informovat o některých změnách v zákoně o silničním provozu, které nabývají platnosti od 1. ledna 2009. Především se jedná o změny v postupu při řešení dopravních nehod, u kterých nevzniká povinnost oznámení dopravní nehody PČR.

Pokud škoda na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí nepřesáhne 100 000,- Kč nemusí být nehoda hlášena PČR, avšak vedle výše škody musí být splněny ještě další důležité povinnosti:

  • nesmí dojít ke zranění osoby
  • nesmí dojít k hmotné škodě na majetku třetí osoby s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věcech přepravované v tomto vozidle
  • nesmí dojít k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích
  • účastníci dopravní nehody mohou sami, bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Pokud se dopravní nehoda bude splňovat všechny výše uvedené body ukládá zákon od 1. ledna 2009 novou povinnost pro řidiče, a to sepsání společného záznamu o dopravní nehodě, který řidiči podepíší a neprodleně předají pojistiteli (LPU případně správci vozového parku) a to do následujícího dne.

Společný záznam o dopravní nehodě musí podle novely zákona obsahovat tyto náležitosti:

  • identifikaci místa a času dopravní nehody
  • identifikaci účastníků dopravní nehody a jejich vozidel
  • příčiny vzniku dopravní nehody
  • průběh dopravní nehody a její následky

Těmto podmínkám nejlépe vyhovuje vyplněný a podepsaný tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě.