FAME, neboli Fatty Acid Methyl Ester, je biologicky obnovitelná kapalina, která patří mezi biopaliva. Je to ester mastné kyseliny, který je vytvořen transesterifikací tuků nebo olejů s metanolem nebo ethanolem. FAME se často používá jako složka biodegradovatelných maziv a také jako složka biodieselu.

Zde jsou některé klíčové vlastnosti a aspekty FAME:

  1. Biopalivo: FAME je považován za biopalivo, protože je odvozen z obnovitelných zdrojů, jako jsou rostlinné oleje, tuky nebo tuky z odpadu z potravinářského průmyslu. Tímto způsobem může přispět ke snížení závislosti na fosilních palivech a snižování emisí skleníkových plynů.
  2. Biodiesel: FAME je hlavní složkou mnoha typů biodieselu, který slouží jako alternativa k tradičnímu dieselovému palivu. Biodiesel může být používán ve stávajících dieselových motorech a může snižovat emise oxidů dusíku a částic.
  3. Výroba: Výroba FAME obvykle zahrnuje proces zvaný transesterifikace, při kterém se mastné kyseliny odštěpují od glycerolu a jsou reagovány s metanolem nebo ethanolem za přítomnosti katalyzátoru. Tím vzniká metylester mastné kyseliny, známý jako FAME.
  4. Biodegradovatelnost: FAME je obvykle biodegradovatelný, což znamená, že se může rozkládat v přírodě přirozenými mikroorganismy. To přispívá k menšímu ekologickému dopadu ve srovnání s některými nebiodegradovatelnými ropnými produkty.
  5. Maziva: Díky svým mazacím vlastnostem se FAME používá i jako složka biodegradovatelných maziv. Tyto maziva mají využití zejména v odvětvích, kde je kladen důraz na ekologicky šetrnější produkty.

Přestože má FAME několik výhod, je třeba si být vědom některých problémů, jako jsou potenciální problémy s oxidací, tvorbou usazenin a nízkou stabilitou při skladování. Výzkum a technologické inovace pokračují v usilování o vylepšení vlastností a efektivnosti FAME a jiných biopaliv.