V Evropské unii je monitorování kvality zajištěno povinnými kontrolami dle EN 142 74, které pracují na získávání statistických dat o vlastnostech prodávaných automobilových paliv.  V ČR byl tento systém kontroly zkombinován s monitorováním podle zákona na ochranu spotřebitele. To v praxi znamená, že Česká obchodní inspekce hodnotí až několik tisíc vzorků ročně a dohlíží na to, aby nebyli spotřebitelé poškozováni.

K dalšímu posouzení kvality paliv prodávaných u čerpacích stanic slouží program „Pečeť kvality“, zavedený Ústavem paliv a maziv, a.s. Pečeť kvality, vylepená na čerpacím stojanu, je udělována provozovatelům čerpacích stanic, kteří se smluvně zavážou k pravidelné kontrole a shoda paliva dosáhla během jednoho roku alespoň 97% dle normy. Další informace o programu včetně mapy zúčastněných čerpacích stanic je možné získat v samostatném článku Pečeť kvality.

Z výsledků monitorování lze usoudit, že kvalita benzínu a nafty v ČR je na obdobné úrovni jako v sousedních zemích, včetně Německa a Rakouska. Občas jsou zaznamenány odchylky od limitů norem a pokud se vyskytnou opakovaně, jsou prodejcům udělovány vysoké pokuty. To se vztahuje i na případy, kdy jde o odchylky pro motor bezvýznamné, nicméně mají vliv například na tvorbu emisí nebo požární bezpečnost. Posuzuje se také, zda šlo o náhodné zavinění nebo úmysl. Na druhou stranu nutno říci, že zajistit, aby se do nádrže vozidla dostalo palivo v požadované kvalitě, není jednoduché. Kromě procesu výroby, mají totiž vliv na kvalitu ještě doprava a samotné uskladnění. Je nutné vyloučit možnost smísení benzinu a nafty, kontaminaci vodou, mechanickými nečistotami a při výdeji u čerpací stanice ještě zajistit účinnou filtraci.