Znění novely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) s úpravami podle návrhu pracovní skupiny se záštitou místopředsedy KDU-ČSL Mariany Jurečky.
Znění novely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu)
doplnění § 2 písm. d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti; řidičem je také ten, kdo aktivuje vysoce nebo plně automatizovanou funkci řízení a používá ji pro řízení vozidla, i když vozidlo sám neřídí

nový § 5 odst. 4 Řidič vozidla se smí během řízení vozidla pomocí vysoce automatizovaných nebo plně automatizovaných jízdních funkcí odvrátit od dění v provozu na pozemních komunikacích, má však povinnost okamžitě, nestanoví-li výrobce vozidla jinak, převzít řízení vozidla, pokud jej k tomu vysoce automatizovaný nebo plně automatizovaný systém vyzve nebo pokud rozpozná nebo na základě zjevných okolností musí rozpoznat, že již neexistují předpoklady pro využití vysoce nebo plně automatizovaných jízdních funkcí v souladu se stanoveným účelem.

nový § 10a
Provozování motorového vozidla s aktivovanou vysoce nebo plně automatizovanou jízdní funkcí je přípustné, pokud je funkce používána řádně a v souladu se svým účelem.

Motorovými vozidly s vysoce nebo plně automatizovanou jízdní funkcí se pro účely tohoto zákona rozumí vozidla s technickým vybavením:
které může řídit příslušné motorové vozidlo po aktivaci, aby zvládlo úkol řízení, včetně podélné a příčné jízdy,
které je po aktivaci schopno dodržovat dopravní předpisy týkající se provozu vozidla během vysoce nebo plně automatizovaného řízení,
které může řidič kdykoli deaktivovat a převzít jeho řízení,
které dokáže rozpoznat nutnost převzetí řízení vozidla jeho řidičem ,
které může jeho řidiči vizuálně, akusticky, hmatově nebo jiným způsobem zřetelně signalizovat požadavek na převzetí jeho řízení s dostatečným předstihem před předáním jeho řízení řidiči, a
které je schopno upozornit na užití v rozporu s podmínkami použití systému.

Výrobce motorového vozidla s vysoce nebo plně automatizovanou jízdní funkcí vydá v popisu systému závazné prohlášení, že vozidlo splňuje požadavky odstavce (2).

nový § 10b
Vozidlo s vysoce nebo plně automatizovanou jízdní funkcí podle §10a zaznamenává během řízení vozidla prostřednictvím satelitního navigačního systému zjištěné údaje o místě a času předání řízení mezi řidičem a vysoce nebo plně automatizovanou jízdní funkcí. K záznamu dochází také tehdy, pokud je řidič systémem vyzván k převzetí řízení vozidla a/nebo pokud dojde k technické závadě vysoce nebo plně automatizovaného systému.

Údaje zaznamenané podle odstavce 1 jsou předány na základě žádosti příslušným orgánům veřejné moci při vyšetřování dopravní nehody, které se vozidlo s vysokou nebo plně automatizovanou jízdní funkcí účastnilo. Tyto orgány jsou oprávněny takto předané údaje ukládat a dále zpracovávat. Předávání těchto údajů je možné pouze v rozsahu, který je v přímé souvislosti s prováděným vyšetřováním ze strany těchto orgánů. Ustanovení obecných právních předpisů o ochraně osobních údajů tímto nejsou dotčena.

Provozovatel vozidla předá údaje zaznamenané podle odstavce 1 třetím osobám, pokud se jedná o údaje nezbytné pro uplatnění, uspokojení nebo obhajobu jejich právních nároků v souvislosti s dopravní nehodou a dotčené vozidlo s vysokou nebo plně automatizovanou jízdní funkcí se takové události účastnilo, Předávání těchto údajů je možné pouze v rozsahu, který je v přímé souvislosti s uplatněním, uspokojením nebo obhajobu právních nároků třetích osob v souvislosti s dopravní nehodou. Ustanovení obecných právních předpisů o ochraně osobních údajů tímto nejsou dotčena.

Údaje podle odstavce 1 se zaznamenávají na dobu 6 měsíců. Pokud se však dotčené vozidlo vybavené vysoce nebo plně automatizovanou jízdní funkcí přímo účastnilo dopravní nehody, příslušné údaje se zaznamenávají na dobu 3 let.