Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb.,o konkursu a vyrovnání. Nový insolvenční zákon zásadním způsobem mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku.
Zákon o insolvenci přesně definuje pojem osobní bankrot. Zjednodušeně jde o nepříznivou situaci, kdy má dlužník více věřitelů a není schopen plnit své závazky. Pokud chce dlužník svoji situaci řešit, musí sám podat na sebe návrh na úpadek. Jenže často se zapomíná, že návrh na oddlužení je až druhým krokem celého procesu. Nejprve je nutné zažádat o zahájení insolvenčního řízení a návrh na oddlužení je až druhým bodem. Častým řešením insolvence může být i konkurz, nebo reorganizce majetku dlužníka a vůbec nemusí dojít k procesu oddlužení.
V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008.
Pořádně si insolvenční rejstřík prohlédněte. Jsou tam k dispozici veškeré dokumenty jednotlivých žadatelů o odlužení. 🙁